Privacybeleid Maci-Products.nl

 

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 20 mei 2018

 

MACI–PRODUCTS is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in haar. Zij ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen. MACI–PRODUCTS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

 

Algemeen

MACI–PRODUCTS respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die zij krijgt vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. MACI–PRODUCTS zal alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wit verstrekken dan kan dat tot gevolg hebben dat MACI–PRODUCTS de overeenkomst niet kan uitvoeren en/of producten/bestelling niet geleverd kunnen worden.

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?

MACI–PRODUCTS verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een product bij ons bestelt en/of omdat u deze zelf aan MACI–PRODUCTS verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die MACI–PRODUCTS verwerkt:

 1. Voor – en achternaam
 2. Geslacht
 3. Adresgegevens
 4. Telefoonnummer
 5. E-mailadres
 6. Daarnaast verzamelt MACI–PRODUCTS alle gegevens die u op de website van MACI–PRODUCTS invoert of die u aan haar verstrekt. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
 • Als u een bestelling plaatst, heeft MACI–PRODUCTS uw voor – en achternaam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Gegevens die worden verstrekt in het kader van correspondentie via haar website of correspondentie die MACI–PRODUCTS
 1. Uw internetbrowser en type apparaat
 2. Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account op de website
 3. IP Adres verzamelen

MACI–PRODUCTS heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.  Zij kan echter niet altijd controleren of een websitebezoeker/klant ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat MACI–PRODUCTS zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld heeft over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maci-products.nl, dan verwijdert zij deze informatie.

Doeleinden van de gegevensverwerking

MACI–PRODUCTS verwerkt alleen persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Persoonsgegevens worden dan ook alleen maar verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
 • Het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
 • Het verwerken van uw bestelling;
 • Het uitvoeren van overeenkomsten en leveren van bestellingen;
 • Het sturen van een of meerdere mails die betrekking hebben op de overeenkomst en/of diensten;
 • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden en/of de levering van uw bestelling
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtinge

 

Als u gebruik maakt van de website van MACI–PRODUCTS worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het aanmaken van een persoonlijk account op de webshop van MACI–PRODUCTS
 • Voor het verlenen van toegang tot uw persoonlijk account
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Voor het analyseren van uw gedrag op de website van MACI–PRODUCTS zodat de website verbetert kan worden en het aanbod van producten af te stemmen op uw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming

MACI–PRODUCTS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s – of systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Gegevens verstrekken aan derden

 • Uw gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij:
 • Er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken;
 • Dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting;
 • Dit nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en/of de levering van de bestelling;
 • U daarvoor toestemming hebt gegeven.
 • Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van MACI–PRODUCTS sluit MACI–PRODUCTS bewerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MACI–PRODUCTS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 • MACI–PRODUCTS zal uw gegevens nooit aan derden verkopen. Als MACI–PRODUCTS uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden wil verwerken doet zij dit alleen na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u dan altijd zonder opgaaf van redenen intrekken.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. MACI–PRODUCTS hanteert een termijn van 2 jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal MACI–PRODUCTS zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 Cookies

MACI–PRODUCTS verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in haar klanten, zodat MACI–PRODUCTS  haar diensten/producten hierop kan afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van MACI–PRODUCTS of die van een derde partij. MACI–PRODUCTS gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van uw verwerken:

 • U heeft het recht om de persoonsgegevens die MACI–PRODUCTS verwerkt in te zien;
 • U heeft het recht om die persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen;
 • Recht van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MACI–PRODUCTS
 • U heeft het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@maci-products.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt MACI–PRODUCTS u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. MACI–PRODUCTS reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek.

Klachtenrecht bij toezichthouder

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort MACI–PRODUCTS dat graag. U kun daarover contact opnemen met MACI–PRODUCTS. MACI–PRODUCTS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

MACI–PRODUCTS neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt, conform de wet, passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met MACI–PRODUCTS. Wanneer ondanks de maatregelen sprake is van een datalek dan heeft MACI–PRODUCTS een procedure voor het op juiste wijze registreren resp. melden daarvan.

 Aanpassen Privacy – en Cookiesbeleid

MACI–PRODUCTS heeft het recht om dit privacybeleid te wijzigen. Het meest actuele privacybeleid vindt u op de website. MACI–PRODUCTS adviseert u het privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met MACI–PRODUCTS opnemen:

Per mail: info@maci-products.nl wij reageren binnen 48 uur terug.

Maci-Products

Agatha Christielaan 12

5629MB Eindhoven

M: +31(0)6 129 717 42 (ma-vrij 8.30-21 en za.10-18)

M: +31(0)6 440 482 72 (wo, vrij-za. van 10-18 ma.t/m vrij van 18-21)

E: info@maci-products.nl